۱۳۸۸ تیر ۲۱, یکشنبه

زاهد

که چیری پویه په هنر سی زاهد
ترما به سل کوتی بترسی زاهد

تندی بی کرشی د سجدی زیاتی کری
که دی محراب ته برابر سی زاهد

بیا به حیرت لره توهین نه کوی
که دمغان په خوند خبر سی زاهد